Trong quá trình tìm kiếm trên mạng, chắn hẳn rằng bạn sẽ không ít lần gặp được các tài liệu cần tìm, tuy nhiên đã bị khóa, ngăn download. Điều đó là điều không vui. Tuy nhiên, nếu site đó vẫn cho phép bạn đọc từng trang, từng trang một, thì bạn vẫn còn có cơ hội để download file pdf đó về.

Hãy làm theo các bước sau đây để dowload về cho mình tài liệu trong trường hợp cần thiết và hãy nhớ là Nên mua tài liệu gốc để ủng hộ quyền tác giả nhé !

B1: Mở file pdf đã bị khóa ra xem, toàn bộ từ trang 1–> Trang N (trang cuối của file, không bỏ sót trang nào) 

B2: Bấm F12 –> chọn Console 

let jspdf = document.createElement("script");
jspdf.onload = function () {
  let pdf = new jsPDF(); 
  let elements = document.getElementsByTagName("img");
  for (let i in elements) {
    let img = elements[i];
    if (!/^blob:/.test(img.src)) {
      continue;
    }
    let can = document.createElement('canvas');
    let con = can.getContext('2d');
    can.width = img.width;
    can.height = img.height;
    con.drawImage(img, 0, 0);
    let imgData = can.toDataURL("image/jpeg", 1.0);
    pdf.addImage(imgData, 'JPEG', 0, 0);
    pdf.addPage();
  }
  pdf.save(document.title.split('.pdf - ')[0]+".pdf");
};
jspdf.src = 'https://gdrive.vip/wp-content/uploads/2020/jspdf.debug.js';
document.body.appendChild(jspdf);

B3: copy đoạn Javascript bên dưới và paste vào Console –> Enter 

B4: Trình duyệt sẽ download file pdf, với số lượng trang đúng bằng số lượng page mà user đã xem manual.

By ThanhVL

Leave a Reply