download-revit-2018-64bit-full-crack

Revit 2018 là một phần mềm thiết kế theo khuynh hướng BIM (Building Information Modeling) được phát triển bởi hãng Autodesk và đang được sử dụng mạnh mẽ trong các lĩnh vực thiết kế kết cấu, kiến trúc, MEP.

Revit 2018 is a BIM-based design software (Building Information Modeling) developed by Autodesk and is being used strongly in the areas of structural design, architecture, and MEP.

So với các phiên bản trước, Revit 2018 có những thay đổi thú vị sau:

Compared to previous versions, Revit 2018 has the following interesting changes:

  • Dynamo player có trong Revit 2018, cung cấp các tính năng như chạy các script được tạo trong giao diện lập trình Dynamo, người dùng sẽ dễ dàng dùng các script đó trực tiếp trong mô hình revit.
  • Revit 2018 mở rộng tính năng của Shared Parameter, giúp đưa vào ý tưởng thiết kế trong mô hình
  • Revit 2018 giờ có thêm khả năng thống kê và thêm các parameter cho đối tượng links và groups.

Dynamo player is available in Revit 2018, providing features like running scripts created in the Dynamo programming interface, users will easily use those scripts directly in the revit model.

Revit 2018 extends the Shared Parameter feature, helping to incorporate design ideas in the model

Revit 2018 now adds statistical capabilities and adds parameters for links objects and groups.

Mỗi phiên bản Mỗi phiên bản cập nhật của Autodesk Revit đều mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho người dùng, cùng với đó cấu hình máy tính đảm bảo cho chương trình làm việc cũng là vấn đề rất được quan tâm. Dưới đây là cấu hình khuyên dùng do Autodesk cung cấp để sử dụng Revit 2018, các bạn có thể tham khảo:

Each version, each updated version of Autodesk Revit brings new experiences for users, along with computer configuration to ensure the work program is also a very concerned issue. Here is the recommended configuration provided by Autodesk to use Revit 2018, you can refer to:

Hướng dẫn cài đặt Revit 2018

Instructions for installing Revit 2018

  • Bước 1: Bạn chạy file Setup.exe có trong bộ cài để tiến hành cài đặt. 
  • Bước 2: Trình cài đặt hiện ra, click nút Install để tiếp tục.

Step 1: Run the Setup.exe file in the installer to proceed with the installation.

Step 2: The installer will appear, click the Install button to continue.

  • Bước 3: Chọn đồng ý với các điều khoản từ bên Autodesk và click nút Next.
  • Bước 4: Chọn Install để cài đặt các phần đã tích chọn ở trên, sau đó chờ trình cài đặt chạy.

Step 3: Choose to agree to the terms from Autodesk and click the Next button.

Step 4: Select Install to install the components selected above, then wait for the installer to run.

  • Bạn có thể điều chỉnh, thay đổi đường dẫn thư mục cài đặt mặc định tùy ý, không bắt buộc luôn luôn phải là ổ đĩa C:\Program Files\Autodesk\
  • Trình cài đặt thông báo như hình dưới là các bạn đã cài đặt thành công rồi đấy. 

You can adjust and change the default installation directory path, which is not required to always be drive C:\Program Files\Autodesk

The below screen indicates that the installation process is done, successfullly …


By ThanhVL

Leave a Reply