Dự án sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư, thì cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư có trách nhiệm phải cập nhật thông tin dự án và báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

Do đó, có 2 giai đoạn phải thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư dự án:

1. Giai đoạn 1- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:

Theo quy định, trong giai đoạn này, chủ chương trình/chủ đầu tư vẫn phải thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ Quý I, 6 tháng, Quý III và cả năm đối với chương trình, dự án đầu tư:

–> Xem hướng dẫn cách cập nhật

2. Giai đoạn 2- Giai đoạn thực hiện đầu tư:

Tương tự như cách nhập thông tin trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư ở trên, user phải cập nhật thông tin dự án đầy đủ theo trình tự thời gian, trình tự vòng đời dự án từ lúc có Quyết định phê duyệt dự án đến khi có Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

–> Xem hướng dẫn cách cập nhật

By ThanhVL

Leave a Reply