Những nguyên tắc của luật đầu tư công Theo quy định của luật đầu tư công 2014 điều 12 có quy định rõ như sau: Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư công của nhà nước. Cần đưa ra các chiến lược phát triển kinh tế xã hội 05 năm của đất nước cùng các quy hoạch có liên quan. Thực hiện trách nhiệm cũng như quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức cá nhân có liên quan đến quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Thực hiện việc sử dụng nguồn vốn đầu tư đúng như quy định, đầu tư tập trung, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả. Không để lãng phí hay thấp thoát ngân sách của nhà nước. Mọi hoạt động đầu tư công đều có tính công khai, minh bạch. Khuyến khích tổ chức cá nhân đầu tư theo dự án, kết cấu cơ sở hạ tầng.

Thời gian thẩm định chương trình, dự án đầu tư công

Ngày 06/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công.

Theo đó, quy định thời gian thẩm định chương trình, dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng kể từ ngày cơ quan chủ trì thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

– Chương trình mục tiêu quốc gia: Không quá 60 ngày;

– Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia): Không quá 45 ngày;

– Dự án nhóm A: Không quá 45 ngày;

– Dự án nhóm B, C: Không quá 30 ngày.

Thời gian thẩm định dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định pháp luật về xây dựng.

Thời gian thẩm định nội bộ do người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quy định.

Trường hợp cần gia hạn thời gian thẩm định chương trình, dự án, Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định phải báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án cho phép gia hạn thời gian thẩm định.

Thời gian gia hạn không quá thời gian thẩm định tương ứng được quy định nêu trên.

Nghị định 40/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Những nguyên tắc của luật đầu tư công

Theo quy định Luật Đầu tư công, hoạt động đầu tư công của tất cả các cơ quan, đơn vị phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

  • Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư công của nhà nước.
  • Cần đưa ra các chiến lược phát triển kinh tế xã hội 05 năm của đất nước cùng các quy hoạch có liên quan.
  • Thực hiện trách nhiệm cũng như quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức cá nhân có liên quan đến quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư công.
  • Thực hiện việc sử dụng nguồn vốn đầu tư đúng như quy định, đầu tư tập trung, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả. Không để lãng phí hay thấp thoát ngân sách của nhà nước.
  • Mọi hoạt động đầu tư công đều có tính công khai, minh bạch.
  • Khuyến khích tổ chức cá nhân đầu tư theo dự án, kết cấu cơ sở hạ tầng.

By ThanhVL

Leave a Reply