Nghị định 40/2020/NĐ-CP về hướng dẫn chi tiết luật đầu tư công

Tóm tắt các nội dung chính sau:

  1. Về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn chương trình, dự án đầu tư công.
  2. Về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công.
  3. Về lập, thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án đầu tư công.
  4. Một số nội dung khác

1. LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN

1.1 LẬP KẾ HOẠCH TRUNG HẠN

1.2 THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH TRUNG HẠN

1.3 PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRUNG HẠN

2. LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

2.1 LẬP CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

2.2 THẨM ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

2.3 PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

3. LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

3.1 LẬP CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG

3.2 THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG

3.3 PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ CÔNG

3.4 LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

–  Thẩm quyền: 

f

3.5 THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

3.6 PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG

– Về căn cứ lập, thẩm định, phê duyệt chương trình, dự án đầu tư công: chỉ khác ở Khoản 2 theo điều 136 và 140 của Luật cũ và Luật mới như sau:

Luật đầu tư 39/2019/QH14
Luật Đầu tư công 49/2014/QH13
Điều 36. Căn cứ lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án
1. Chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.
2. Quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
3. Sự cần thiết của chương trình, dự án.
4. Mục tiêu của chương trình, dự án.
5. Chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định.
6. Khả năng huy động và cân đối nguồn vốn đầu tư công và các nguồn vốn khác để thực hiện chương trình, dự án.
Khoản 2 Điều 28 Nghị định 136 quy định Thẩm quyền, căn cứ lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án: 2. Căn cứ lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án theo quy định tại Điều 40 của Luật Đầu tư công.”

Luật Đầu tư công 49/2014/QH13: Điều 40. Căn cứ lập, thẩm định, quyết định chương trình, dự án:
1. Chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.
2. Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch phát triển ngành.
3. Sự cần thiết của chương trình, dự án.
4. Mục tiêu của chương trình, dự án.
5. Chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định.
6. Khả năng huy động và cân đối nguồn vốn đầu tư công và các nguồn vốn khác để thực hiện chương trình, dự án.

By ThanhVL

Leave a Reply