TOEIC


Tổng hợp toàn bộ giáo trình TOEIC:

 1. Cambridge First Certificate In English 2008: 
  1. Cambridge First Certificate In English 2008 BOOK1 + CD 
  2. Cambridge First Certificate In English 2008 BOOK2 + CD 
  3. Cambridge First Certificate In English 2008 BOOK3 + CD 
 2. FCE Practice Test Plus 2 New Edition: 
  1. CD 1 – FCE Practice Test Plus 2 New Edition 
  2. CD 2 – FCE Practice Test Plus 2 New Edition 
  3. CD 3 – FCE Practice Test Plus New Edition 
 3. Presentationzen Design – Garr Raynolds
 4. CAE Result Student Book(Ebook+Audio)
 5. CAE Result Student’s Book 
 6. 15 Actual TOEIC Listening Tests Book (Ebook+Audio) :