Trắc nghiệm về Đầu tư công

Trắc nghiệm kiến thức về Đầu tư công giúp bạn nắm vững kiến thức, ôn tập, tổng hợp và hệ thống các điều khoản luật để có thể nhớ lâu được các nội dung “rất mênh mông” của Luật Đầu tư công. Good luck to you !!!

0
Created on By ThanhVL

Luật Đầu tư công 39/2019/QH14

Trắc nghiệm kiến thức về đầu tư công theo Luật Đầu tư công mới – số 39/2019/QH14

You need to add questions

Your score is

The average score is 0%

0%