Hướng dẫn về Đầu tư công

1. Hướng dẫn về hệ thống đầu tư công:

Căn cứ thực hiện:

1.1 Đăng ký tài khoản

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT về quản lý tài khoản sử dụng tài khoản trên hệ thống thông tin nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các chủ chương trình, chủ đầu tư chương trình, dự án đầu tư công, dự án sử dụng vốn nhà nước phải cập nhật thông tin chương trình, dự án trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản

–> Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản

Sau khi đã thực hiện cập nhật thông tin tài khoản –> Tải phiếu đăng ký –> Đóng dấu, ký tên của đơn vị –> Scan phiếu đăng ký và gửi mail về Lvothanh.skhdt@tphcm.gov.vn –> SKHĐT sẽ verified tài khoản và thông tin sẽ được chuyển về Trung tâm Tin học (BKHĐT) để tạo tài khoản –> Tài khoản sau khi được tạo thành công sẽ được gửi về email đã đăng ký trong hệ thống.

Kể từ đó, trở đi người dùng sử dụng User/Password đã được cấp để đăng nhập hệ thống và cập nhật thông tin chương trình/dự án đầu tư vốn nhà nước.

1.2 Hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Quy định về việc cập nhật thông tin chương trình, dự án sử dụng vốn nhà nước được quy định tại Nghị định 84/2015/NĐ-CPThông tư 13/2016/TT-BKHĐT, căn cứ quy định trên Hệ thống thông tin nghiệp vụ được tạo ra nhằm đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin để chủ chương trình, chủ đầu tư chương trình, dự án cập nhật thông tin lên hệ thống theo quy định:

—> Giới thiệu tổng quan hệ thống để New User làm quen.

—> Hướng dẫn cách cập nhật Chủ trương đầu tư

—> Hướng dẫn cách cập nhật thông tin dự án vốn nhà nước.

–> Hướng dẫn cách lấy lại mật khẩu đăng nhập khi bị quên/bị khóa

–> Hướng dẫn kiểm tra cơ bản việc cập nhật thông tin dự án đã hoàn chỉnh chưa?

1.3 Cách báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư dự án định kỳ Quý I, 6 tháng, Quý III và cả năm:

Quy định về việc báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư định kỳ được thực hiện theo quy định tại Điều 68 và Điều 69 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2015 của Chính Phủ về Giám sát và đánh giá đầu tư.

Theo đó, chủ đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước phải lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ Quý I, 6 tháng, Quý III và cả năm của dự án lên hệ thống.

Đặc biệt lưu ý đối với các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Vẫn phải thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định:

“4. Cơ quan được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi chương trình, dự án đầu tư công lập và gửi người hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan chủ quản và đơn vị đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các loại báo cáo sau:

a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: Quý I, 6 tháng, quý III và năm;

b) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi trình quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án.

5. Cơ quan được giao lập Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án đầu tư công lập và gửi người có thẩm quyền quyết định đầu tư, cơ quan chủ quản và đơn vị đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các loại báo cáo sau:

a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: Quý I, 6 tháng, quý III và năm;

b) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi trình quyết định đầu tư chương trình, dự án.”

–> Hướng dẫn cách báo cáo.

1.4 Cách báo cáo giám sát tổng thể đầu tư cả năm:

Theo quy định tại Nghị định 01/2020/NĐ-CP về điều chỉnh, bổ sung Nghị định số 84/2015/NĐ-CP, theo đó kể từ 01/01/2020 thì các cơ quan, đơn vị, Chủ chương trình, chủ đầu tư chương trình, dự án đầu tư công có trách nhiệm báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư cả năm (bỏ định kỳ 6 tháng):

-> Xem hướng dẫn chi tiết.

2. Một số lỗi thường gặp trong quá trình cập nhật thông tin dự án:

–> Xem chi tiết các lỗi thường gặp

3. Một số nội dung trong quá trình thực hiện quản lý dự án:

2.1 Phê duyệt dự án
2.2 Điều chỉnh dự án
2.3 Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư dự án
2.4 Báo cáo giám sát tổng thể đầu tư